ACM-1S14000 Máy phát và bộ điều khiển Kobold VietNam